Σάββατο 30 Μαΐου 2020
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ  

Έρευνα για την τηλεόραση, επεξεργασία των στοιχείων στο MS-Excel

Παρουσίαση στο 2ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής

Η τηλεόραση έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Πολλά τα θετικά της, όπως και τα αρνητικά της. Ως μαθητές του Στ΄ 2 των Προτύπων Εκπαιδευτηρίων Θεσσαλονίκης αποφασίσαμε να ερευνήσουμε αυτό το θέμα, μιας και αφιερώνουμε πολλές ώρες από τη ζωή μας βλέποντας τηλεόραση.
Μετά από συζήτηση και έντονο προβληματισμό στο συγκεκριμένο θέμα, αποφασίσαμε να κάνουμε ένα ερωτηματολόγιο σχετικά με τη χρήση της τηλεόρασης και να το μοιράσουμε στις τρεις τελευταίες τάξεις του σχολείου μας. Θέλουμε να μάθουμε από τους συμμαθητές μας το ρόλο που παίζει η τηλεόραση στην καθημερινότητα τους καθώς και τη γνώμη τους, αν και κατά πόσο επεμβαίνει θετικά ή αρνητικά στη ζωή τους και πόσο τελικά μπορούμε ή δεν μπορούμε να ζήσουμε με ή χωρίς αυτήν και πόσο μας επηρεάζει. Η καταμέτρηση, ταξινόμηση, επεξεργασία και παρουσίαση των δεδομένων θα γίνει στο MS-Excel. Θα δημιουργήσουμε γραφήματα(κυκλικά, γραμμής και ραβδογράμματα) ανά τάξη και θα σας παραθέσουμε τα συμπεράσματά της έρευνάς μας.

Λέξεις κλειδιά: έρευνα, τηλεόραση, MS-Excel

Κατεβάστε από εδώ την έρευνα για την τηλεόραση

1. Εισαγωγή

Οι μαθητές του τμήματος Στ΄ 2 των Προτύπων Εκπαιδευτηρίων Θεσσαλονίκης, φτιάξαμε ένα ερωτηματολόγιο σχετικά με την τηλεόραση για να δούμε τη θετική ή αρνητική επίδραση της στους μαθητές των τριών τελευταίων τάξεων του Δημοτικού μας σχολείου. Μέσα από συζήτηση με το δάσκαλό μας διατυπώσαμε ένα ερωτηματολόγιο με 9 ερωτήματα που πιστεύoυμε ότι θα μας βοηθήσουν στο να βγάλουμε τα συμπεράσματα που θέλουμε.

2. Πώς εργαστήκαμε

Καταγράψαμε  9 ερωτήσεις που θεωρήσαμε αντιπροσωπευτικές για να μπορέσουμε να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας, τις δώσαμε  στους μαθητές της Δ΄, Ε΄ και Στ΄ τάξης για συμπλήρωση. Το σύνολο των μαθητών ανά τάξη και ανά φύλλο φαίνεται στον Πίνακα 1. Δημιουργήσαμε 9 φύλλα εργασίας, ένα για κάθε ερώτηση, στο MS-Excel και ξεκινήσαμε την εισαγωγή των στοιχείων. Αριθμήσαμε το κάθε ερωτηματολόγιο και δημιουργήσαμε τόσες γραμμές όσα και τα ερωτηματολόγια ανά τάξη και στήλες τις πιθανές απαντήσεις. Συμπληρώσαμε με τον αριθμό 1 τα κελιά ανάλογα με τον αριθμό του ερωτηματολογίου και της απάντησης που δόθηκε. Στο τέλος αθροίσαμε με την εντολή sum τις στήλες και βγάλαμε το σύνολο των απαντήσεων ανά κατηγορία απάντησης και ανά τάξη. Μετά κάνοντας αντιγραφή και ειδική επικόλληση, επικόλληση σύνδεσης αντιγράψαμε τα σύνολα δίπλα στον Πίνακα 1 με στήλες τις πιθανές απαντήσεις. Ύστερα χρησιμοποιήσαμε τον οδηγό γραφημάτων για να δημιουργήσουμε τα γραφήματά μας. Η ανάλυση των στοιχείων στο MS-Excel έγινε είτε σε ποσοστά, είτε ανά τάξη, είτε ανά σύνολο μαθητών ανάλογα με την ερώτηση.

Πίνακας 1: Δείγμα μαθητών

Κορίτσια

Αγόρια

Σύνολο

Δ΄ τάξη

32

52

84

Ε΄ τάξη

43

41

84

Στ΄ τάξη

45

39

84

Σύνολο

123

135

258

3. Γενικά Συμπεράσματα

Η τηλεόραση είναι πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής των παιδιών. Αυτό φαίνεται άλλωστε από τις απαντήσεις των μαθητών. Καθημερινά όλα τα παιδιά  περνούν μια με δύο ώρες μπροστά στην τηλεόραση. Όμως παράλληλα η τηλεόραση  λειτουργεί ανασταλτικά για την παρέα, για τους φίλους. Αυτό φαίνεται άλλωστε από την απάντηση ότι, αν δεν είχαν τηλεόραση, θα προτιμούσαν να είναι με φίλους. Η επιλογή των καναλιών απ’ ότι φαίνεται είναι πλέον παιδική υπόθεση. Τα παιδιά σε μεγάλο ποσοστό καθορίζουν και την επιλογή του καναλιού. Όμως αυτό  που προβληματίζει κατά κάποιο τρόπο είναι ότι η τηλεόραση δε λειτουργεί  εκπαιδευτικά. Και το πιο σημαντικό είναι ότι οι ταινίες και τα σίριαλ κυριαρχούν στις επιλογές των παιδιών.

Ευχαριστίες

Αισθανόμαστε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε για τη θερμή τους συμπαράσταση το δάσκαλό μας καθώς επίσης και τους κυρίους της πληροφορικής για την υπομονή τους, αλλά και για τις πολύ χρήσιμες συμβουλές που μας έδωσαν.

Βιβλιογραφία

1.Βιβλίο Μαθηματικών, Στ΄ τάξης  

2.Βιβλίο Η γλώσσα μου, Στ τάξης Α΄ τεύχος