Κυριακή 9 Δεκεμβρίου 2018
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ  
Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας
Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας
Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας

Σε μια εποχή που οι κοινωνικές συνθήκες εξελίσσονται και οι απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας καθιστούν αναγκαία την εξειδίκευση στη γνώση, φροντίζουμε να βοηθάμε τα παιδιά, ώστε να αναπτύξουν την προσαρμοστικότητά τους και την ικανότητα της ευελιξίας τους στις νέες συνθήκες. Ένα σημαντικό προσόν και εφόδιο είναι η απόκτηση υψηλού επιπέδου ξενόγλωσσης εκπαίδευσης από τις πρώτες τάξεις του δημοτικού, για όσους ενδιαφέρονται να εμβαθύνουν στις ξένες γλώσσες ή να μετακινηθούν στο εξωτερικό.

Στη σύγχρονη αυτή πρόκληση έρχεται να απαντήσει το Σχολείο μας, συνδυάζοντας την πολύχρονη πείρα με την καινοτομία, και εισάγει στο ελληνικό εκπαιδευτικό περιβάλλον το European Languages Programme (E.L.P.) για όλες τις τάξεις του δημοτικού. Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα λειτουργεί συνδυαστικά με το ήδη ενισχυμένο πρόγραμμα σπουδών ξένων γλωσσών του Σχολείου μας.

Το European Languages Programme (E.L.P.) αποτελεί ένα σύγχρονο παιδαγωγικό μοντέλο εκμάθησης των τριών βασικών ευρωπαϊκών γλωσσών και περιλαμβάνει τρία τμήματα: Αγγλικό, Γερμανικό, Γαλλικό.

Είναι δομημένο στη βάση του προγράμματος σπουδών των δημοτικών σχολείων της Αγγλίας, Γερμανίας, Γαλλίας αντίστοιχα και η διδασκαλία γίνεται στην αγγλική, γερμανική και γαλλική γλώσσα.

Οι μαθητές που θα επιλέξουν να φοιτήσουν στο European Languages Programme (E.L.P.) αποκτούν το πλεονέκτημα της εξοικείωσης με το πρόγραμμα σπουδών σχολείων του εξωτερικού, όπου αξίζει να σημειωθεί ότι με ορισμένα υπάρχει ήδη εκπαιδευτική συνεργασία για τη δημιουργία διαδραστικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Αυτό σημαίνει ότι οι μαθητές εξασφαλίζουν τη δυνατότητα να εκπαιδευτούν στην Ελλάδα έχοντας ως βάση το πρόγραμμα των ξενόγλωσσων σχολείων, ώστε να μπορούν να φοιτήσουν σε αυτά σε περίπτωση μετακίνησης των οικογενειών τους στις ευρωπαϊκές αυτές χώρες καθώς και να πάρουν μέρος με επιτυχία σε εξετάσεις που διενεργούν το British Council, Goethe-Institut, Institut Francais για την απόκτηση ανώτερων διπλωμάτων.

Επιπλέον, μέσω της φοίτησης στο E.L.P., μπορούν οι μαθητές να αποκτήσουν υψηλό επίπεδο γνώσης όχι μόνο μίας αλλά ακόμα και δύο βασικών ευρωπαϊκών γλωσσών (αγγλικά-γερμανικά ή αγγλικά-γαλλικά) ταυτόχρονα.

1. Βασικοί εκπαιδευτικοί στόχοι του Ευρωπαϊκού Προγράμματος:

Bilingual-δίγλωσση ικανότητα στις βασικές ευρωπαϊκές γλώσσες (Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά)::
1. Ανάπτυξη δεξιοτήτων προφορικού λόγου (listening, speaking and spoken interaction)
2. Απόκτηση δεξιοτήτων ανάγνωσης και γραφής (skills of reading and writing)
3. Κατάκτηση λεξιλογίου και γνώσεων στους επιστημονικούς τομείς των μαθηματικών, της φυσικής (problem solving and scientific enquiry skills) αλλά και της τέχνης(art) και της λογοτεχνίας (literature)
4. Εξοικείωση με τη διαδικασία των εξετάσεων για πτυχία ή εισαγωγικές εξετάσεις της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
• Ανάπτυξη αυτενέργειας και υπευθυνότητας
• Διευρυμένη κριτική σκέψη και ανάπτυξη της δημιουργικότητας
• Αγάπη για την εκμάθηση των ξένων γλωσσών
• Ανάπτυξη ενδιαφέροντος και γνώση για σύγχρονα θέματα των κοινωνιών και του περιβάλλοντος σε διεθνές επίπεδο

2. Μεθολογία του European Languages Programme (E.L.P.) :

• Διαθεματική προσέγγιση της γνώσης
• Απόκτηση γνώσεων μέσω της βιωματικής μάθησης (με διαδραστικές δραστηριότητες για όλες τις αισθήσεις, με μουσική, εικαστικά, θέατρο, μαγειρική)
• Διδασκαλία θεματικών ενοτήτων, βασισμένες στους τομείς μαθημάτων των αντίστοιχων αγγλικών, γερμανικών, γαλλικών σχολείων, προσαρμοσμένες στις δεξιότητες των μαθητών
• Γνωριμία με πολιτισμούς και έθιμα άλλων χωρών
• Εξατομικευμένη προσέγγιση σύμφωνα με τις δυνατότητες του κάθε μαθητή
• Χρήση των πιο σύγχρονων μέσων διδασκαλίας, όπως οι διαδραστικοί πίνακες (interactive whiteboards) με ειδικό εκπαιδευτικό λογισμικό και παράλληλη χρήση ξενόγλωσσων εκπαιδευτικών ιστοσελίδων
• Προώθηση της διερευνητικής, συνεργατικής και ελεύθερης μάθησης μέσω της κοινωνικής διάδρασης των μαθητών, πάντα σε σχέση με τα γνωστικά πεδία των μαθημάτων

3. Η δομή του European Languages Programme (E.L.P.)

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τους εξής τομείς: Γλώσσα, Μαθηματικά, Φυσικές και Κοινωνικές Επιστήμες, Τέχνη και Δημιουργική Έκφραση.

Γλώσσα/ Deutsche Sprache/ Langue française Communication, Language and Literacy

Η ενότητα της Γλώσσας περιλαμβάνει:

• Speaking and Listening/Sprechen und Hörenverständnis/Προφορική επικοινωνία
• Reading and Writing/Lesen und Schreiben/Ανάγνωση και γραφή
• Alphabet and Guided Reading/Fonologie und gesteuertes Lesen/ Φωνολογία και καθοδηγούμενη ανάγνωση
• Literacy /Literatur/Λογοτεχνία

Μαθηματικά/ Mathematik / Mathématiques
Problem Solving, Reasoning and Numeracy

Η ενότητα των Μαθηματικών περιλαμβάνει:

• Numbers as Labels and for Counting/Zahlen und Rechnen/ Αριθμοί και πράξεις
• Calculation Vocabulary/Mathematische Begriffe/ Λεξιλόγιο μαθηματικών
• Shape/Geometrie/ Γεωμετρία
• Measures/ Maßeinheiten/Μετρήσεις

Φυσικές και Κοινωνικές Επιστήμες/ Mensch, Kultur und Natur/
La découverte du monde/ Knowledge and Understanding of the World

Η ενότητα των Φυσικών και Κοινωνικών Επιστημών περιλαμβάνει:

• Places/Orte und Umwelt/ Χώρος και φυσικό περιβάλλον
• Communities/Gemeinden/ Κοινότητες
• Global issues/Weltfragen/ Παγκόσμια θέματα
• Time / Uhrzeit / Ώρα

Τέχνη και Δημιουργική Έκφραση/ Kunst/ L’ art
Creative Development

Η ενότητα της Τέχνης και Δημιουργικής Έκφρασης περιλαμβάνει:

• Being Creative – Responding to Experiences/ Ανάπτυξη δημιουργικότητας
• Expressing and Communicating Ideas/ Επικοινωνία και έκφραση ιδεών
• Exploring Media and Materials/ Γνωριμία με τα υλικά και μέσα
• Developing Imagination/ Ανάπτυξη φαντασίας

Τα επίπεδα του European Languages Programme (E.L.P.)

Α. Levels 1-2-3 (Α΄, Β΄, Γ΄ τάξη Δημοτικού): Επίπεδο θεμελίωσης των βασικών γνώσεων μέσω της εξοικείωσης των παιδιών με το αντίστοιχο πρόγραμμα σπουδών (curriculum) του αγγλικού, γερμανικού ή γαλλικού σχολείου.

Β. Levels 4-5-6 (Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ τάξη Δημοτικού): Επίπεδο βαθύτερης εκμάθησης των γλωσσών για: α) Την απόκτηση ανώτερων διπλωμάτων β) Την επιτυχή εισαγωγή σε ξενόγλωσσα γυμνάσια της Ελλάδας ή αντίστοιχων του εξωτερικού.

Γ. Level 3 (Γ΄τάξη) Στο πλαίσιο του Ε.L.P. θα λειτουργήσει ειδικό τμήμα στοχευμένης εκμάθησης της γερμανικής γλώσσας για τη θεμελίωση των βασικών γλωσσικών δομών, αποσκοπώντας στην έγκαιρη έναρξη της προετοιμασίας όσων παιδιών ενδιαφέρονται για την εισαγωγή στο Γυμνάσιο της Γερμανικής Σχολής Θεσ/νικης.

Δ. Level 4, 5 (Δ’ και Ε’ τάξη) Όπως έχετε ήδη ενημερωθεί στο Σχολείο μας λειτουργούν ειδικά εντατικά τμήματα στοχευμένης εκμάθησης της γερμανικής γλώσσας με στόχο τη βαθύτερη θεμελίωση, την εμπέδωση και την εξάσκηση των απαιτούμενων γλωσσικών δομών και δεξιοτήτων, που απαιτούνται για την έγκαιρη έναρξη της προετοιμασίας όσων παιδιών ενδιαφέρονται για την εισαγωγή στο Γυμνάσιο της Γερμανικής Σχολής Θεσ/νίκης. Ο αριθμός των μαθητών που συμμετέχουν στα τμήματα είναι περιορισμένος.

4. ΄Ωρες λειτουργίας του European Languages Programme (E.L.P.):

Το E.L.P. θα λειτουργεί σε ώρες μετά το ωρολόγιο πρόγραμμα του Σχολείου (14:10-15:00 ή 15:00-16:00).

Παρατηρήσεις:
• Θα υπάρχει καθημερινή αποστολή καθηκόντων μέσω του software Class Dojo
• Θα υπάρχει τρίμηνη επίσημη αξιολόγηση των μαθητώνΣε μια εποχή που οι κοινωνικές συνθήκες εξελίσσονται και οι απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας καθιστούν αναγκαία την εξειδίκευση στη γνώση, φροντίζουμε να βοηθάμε τα παιδιά, ώστε να αναπτύξουν την προσαρμοστικότητά τους και την ικανότητα της ευελιξίας τους στις νέες συνθήκες. Ένα σημαντικό προσόν και εφόδιο είναι η απόκτηση υψηλού επιπέδου ξενόγλωσσης εκπαίδευσης από τις  πρώτες τάξεις του δημοτικού, για όσους ενδιαφέρονται να εμβαθύνουν στις ξένες γλώσσες ή να μετακινηθούν στο εξωτερικό.

Στη σύγχρονη αυτή πρόκληση έρχεται να απαντήσει το Σχολείο μας, συνδυάζοντας την πολύχρονη πείρα με την καινοτομία, και εισάγει στο ελληνικό εκπαιδευτικό περιβάλλον το European Languages Programme (E.L.P.)  για όλες τις τάξεις του δημοτικού. Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα λειτουργεί συνδυαστικά με το ήδη ενισχυμένο πρόγραμμα σπουδών ξένων γλωσσών του Σχολείου μας.

Το European Languages Programme (E.L.P.) αποτελεί ένα σύγχρονο παιδαγωγικό μοντέλο εκμάθησης των τριών βασικών ευρωπαϊκών γλωσσών και περιλαμβάνει τρία τμήματα: Αγγλικό, Γερμανικό, Γαλλικό.Το ενδιαφέρον και η αγάπη για τη γνώση κάνει τους μαθητές της Α’ τάξης του Ευρωπαϊκού Τμήματος να επιδίδονται με επιτυχία στα μαθήματα γλώσσας, μαθηματικών, περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και πολιτισμού της αγγλικής και γερμανικής γλώσσας. Η χρήση σύγχρονων παιδαγωγικών μεθόδων όπως η κιναισθητική αλλά και η χρήση της τεχνολογίας με την υποστήριξη των διαδραστικών πινάκων, ανοίγουν τους γνωστικούς ορίζοντες των παιδιών, προσφέροντάς τους ένα πραγματικό παράθυρο στον κόσμο.

Get Adobe Flash player
«Εάν ταις γλώσσαις των ανθρώπων λαλώ»*

World_aΜε ενθουσιασμό και δικαιολογημένη υπερηφάνεια υποδέχθηκαν γονείς και συγγενείς τα απογευματινά γλωσσομάθειας με τίτλο «εάν ταις γλώσσαις των ανθρώπων λαλώ» που οργανώνει το σχολείο μας, ακολουθώντας τις επιταγές και τις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας που θέλει απαραίτητο εφόδιο των αυριανών ενεργών πολιτών στην πολυπολιτισμική κοινωνία του μέλλοντος  την άριστη γνώση και τη σωστή χρήση των ξένων γλωσσών.

Στα ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ- που έχουν θέσει μεταξύ των πρωταρχικών εκπαιδευτικών τους στόχων την άριστη εκμάθηση των ξένων γλωσσών- οι ξένες γλώσσες διδάσκονται  με τις πλέον σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Τα παιδιά με βιωματικό τρόπο μαθαίνουν τη γλώσσα μιας χώρας αλλά και τον αντίστοιχο τρόπο σκέψης, έκφρασης καθώς και την κουλτούρα της.

version=3&rel=0">Ίδρυση Πρότυπου Ευρωπαϊκού τμήματος  -Το trilingual «Ευρωπαϊκό τμήμα»

Τα Πρότυπα Εκπαιδευτήρια Θεσσαλονίκης  καινοτομούν  για μια ακόμη φορά  εγκαινιάζοντας στο ελληνικό εκπαιδευτικό περιβάλλον το πρώτο Ευρωπαϊκό  τμήμα για την Α΄ τάξη δημοτικού.

Βασικό στόχο του νέου προγράμματος αποτελεί η απόκτηση διευρυμένης ευρωπαϊκής παιδείας - μέσω της ενεργοποίησης των ικανοτήτων των παιδιών  και η προετοιμασία τους σε Ευρωπαίους πολίτες υψηλών προδιαγραφών.

Έχοντας ως παιδαγωγική βάση το πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού ο ημερήσιος κύκλος σπουδών του Ευρωπαϊκού αυτού τμήματος θα περιλαμβάνει επιπλέον την
εξοικείωση των παιδιών με το αντίστοιχο curriculum του αγγλικού, γερμανικού ή γαλλικού σχολείου.

Με λίγα λόγια οι μαθητές του Ευρωπαϊκού Τμήματος εκτός από την απόκτηση ικανοποιητικού επιπέδου σε δύο άλλες ευρωπαϊκές γλώσσες (αγγλικά-γερμανικά ή αγγλικά-γαλλικά) εξασφαλίζουν και τη συμμετοχή τους  σε εξετάσεις που διενεργούν το British Council, Goethe-Institut, Institut Francais για την απόκτηση διπλωμάτων. Κατακτούν παράλληλα και την ορολογία των μαθημάτων που γίνονται στα αντίστοιχα ξενόγλωσσα σχολεία.

Με αυτά τα εφόδια μπορούν ακόμα αυτοί οι μαθητές πρώτον να ενσωματωθούν εύκολα σε καθαρά ξενόγλωσσα σχολεία του εξωτερικού, αν οι οικογένειες μετακινηθούν στην Ευρώπη και δεύτερον να συνεχίσουν με επιτυχία μετά την εισαγωγή τους, τη φοίτησή τους στα ξένα γυμνάσια της πόλης μας. 

Τα τμήματα Γερμανικής και Γαλλικής γλώσσας ξεκινούν στην Ε΄ Δημοτικού. Οι μαθητές μας συμμετέχουν σε εξετάσεις για τα πτυχία FIT και DELF αντίστοιχα. Λειτουργεί ειδικό τμήμα προετοιμασίας για τη Γερμανική Σχολή από τη Γ΄ τάξη, εφόσον υπάρχει επαρκής συμμετοχή μαθητών.