Εκδόσεις

Εκδόσεις

Εκδόσεις

Εκδόσεις

Τα Πρότυπα Εκπαιδευτήρια καταφέρνουν να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις της εποχής και στις ανάγκες των παιδιών με την εκπόνηση συγγραφικών βιβλίων, τα οποία βοηθούν στην ολόπλευρη κατανόηση των ενοτήτων των μαθημάτων κάθε τάξης. Μέσω αυτών και σε συνδυασμό με τα σχολικά βιβλία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι μαθητές εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους και διαμορφώνουν ολιστική αντίληψη για τα θέματα που μελετάνε καθημερινά. Προκειμένου, να επιτευχθεί η ουσιαστική εξάσκηση και η αξιολόγηση των μαθητών, τα βιβλία προσαρμόζονται και ανανεώνονται από τους εκπαιδευτικούς όποτε αυτό κριθεί απαραίτητο.

Συλλογή Φωτογραφιών
(4 φωτογραφίες)