European Language Programme (E.L.P)

European Language Programme (E.L.P)

European Language Programme (E.L.P)


Kαθημερινά λειτουργεί το μεταμεσημβρινό τμήμα European Language Programme (ELP) συνδυάζοντας τρεις ευρωπαϊκές γλώσσες, αγγλικά, γερμανικά και γαλλικά για όλες τις τάξεις του δημοτικού. Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα λειτουργεί συνδυαστικά με το ήδη ενισχυμένο πρόγραμμα σπουδών ξένων γλωσσών του Σχολείου μας.

Το European Languages Programme (E.L.P.) αποτελεί ένα σύγχρονο παιδαγωγικό μοντέλο εκμάθησης των τριών βασικών ευρωπαϊκών γλωσσών και περιλαμβάνει τρία τμήματα: Αγγλικό, Γερμανικό, Γαλλικό.

Είναι δομημένο στη βάση της θεματολογίας των δημοτικών σχολείων της Αγγλίας, Γερμανίας, Γαλλίας αντίστοιχα και η διδασκαλία γίνεται στην αγγλική, γερμανική και γαλλική γλώσσα.

Η φοίτηση στο European Languages Programme (E.L.P.) προσφέρει το πλεονέκτημα της εξοικείωσης με τις διδακτικές ενότητες των σχολείων του εξωτερικού, που με ορισμένα υπάρχει ήδη εκπαιδευτική συνεργασία για τη δημιουργία διαδραστικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Ως αποτέλεσμα, οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να φοιτήσουν σε αυτά, σε περίπτωση μετακίνησης των οικογενειών τους στις ευρωπαϊκές αυτές χώρες όπως και να πάρουν μέρος με επιτυχία σε εξετάσεις που διενεργούν το British Council, Goethe-Institut, Institut Francais για την απόκτηση ανώτερων διπλωμάτων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η λογοτεχνία γίνεται αναπόσπαστο κομμάτι της αγγλικής διδασκαλίας από τη Γ΄ Δημοτικού, αφού τα παιδιά μας διαθέτουν ξεχωριστό ειδικό βιβλίο του μαθήματος της λογοτεχνίας και εξασκούνται στο λογοτεχνικό και ποιητικό λόγο. Επιπλέον, από τη Δ' Δημοτικού, η εκμάθηση του αγγλικού γραπτού λόγου ενισχύεται με το ειδικά σχεδιασμένο βιβλίο εκθέσεων, κατακτώντας το επίπεδο Β1.

1. Βασικοί εκπαιδευτικοί στόχοι του Ευρωπαϊκού Προγράμματος:

 Bilingual-δίγλωσση ικανότητα στις βασικές ευρωπαϊκές γλώσσες (Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά):
1. Ανάπτυξη δεξιοτήτων προφορικού λόγου (listening, speaking and spoken interaction)
2. Απόκτηση δεξιοτήτων ανάγνωσης και γραφής (skills of reading and writing)
3. Κατάκτηση λεξιλογίου και γνώσεων στους επιστημονικούς τομείς των μαθηματικών, της φυσικής (problem solving and scientific enquiry skills) αλλά και της τέχνης(art) και της λογοτεχνίας (literature)
4. Εξοικείωση με τη διαδικασία των εξετάσεων για πτυχία ή εισαγωγικές εξετάσεις της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
• Ανάπτυξη αυτενέργειας και υπευθυνότητας
• Διευρυμένη κριτική σκέψη και ανάπτυξη της δημιουργικότητας
• Αγάπη για την εκμάθηση των ξένων γλωσσών
• Ανάπτυξη ενδιαφέροντος και γνώση για σύγχρονα θέματα των κοινωνιών και του περιβάλλοντος σε διεθνές επίπεδο 

2. Μεθολογία του European Languages Programme (E.L.P.) :

• Διαθεματική προσέγγιση της γνώσης
• Απόκτηση γνώσεων μέσω της βιωματικής μάθησης (με διαδραστικές δραστηριότητες για όλες τις αισθήσεις, με μουσική, εικαστικά, θέατρο, μαγειρική) 
• Διδασκαλία θεματικών ενοτήτων, βασισμένες στους τομείς μαθημάτων των αντίστοιχων αγγλικών, γερμανικών, γαλλικών σχολείων, προσαρμοσμένες στις δεξιότητες των μαθητών
• Γνωριμία με πολιτισμούς και έθιμα άλλων χωρών 
• Εξατομικευμένη προσέγγιση σύμφωνα με τις δυνατότητες του κάθε μαθητή 
• Χρήση των πιο σύγχρονων μέσων διδασκαλίας, όπως οι διαδραστικοί πίνακες (interactive whiteboards) με ειδικό εκπαιδευτικό λογισμικό και παράλληλη χρήση ξενόγλωσσων εκπαιδευτικών ιστοσελίδων 
• Προώθηση της διερευνητικής, συνεργατικής και ελεύθερης μάθησης μέσω της κοινωνικής διάδρασης των μαθητών, πάντα σε σχέση με τα γνωστικά πεδία των μαθημάτων 

3. Η δομή του European Languages Programme (E.L.P.)

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τους εξής τομείς: Γλώσσα, Μαθηματικά, Φυσικές και Κοινωνικές Επιστήμες, Τέχνη και Δημιουργική Έκφραση.

Γλώσσα/ Deutsche Sprache/ Langue française Communication, Language and Literacy

Η ενότητα της Γλώσσας περιλαμβάνει:

• Speaking and Listening/Sprechen und Hörenverständnis/Προφορική επικοινωνία
• Reading and Writing/Lesen und Schreiben/Ανάγνωση και γραφή
• Alphabet and Guided Reading/Fonologie und gesteuertes Lesen/ Φωνολογία και καθοδηγούμενη ανάγνωση
• Literature/Literatur/Λογοτεχνία

Μαθηματικά/ Mathematik / Mathématiques
Problem Solving, Reasoning and Numeracy

Η ενότητα των Μαθηματικών περιλαμβάνει:

• Numbers as Labels and for Counting/Zahlen und Rechnen/ Αριθμοί και πράξεις
• Calculation Vocabulary/Mathematische Begriffe/ Λεξιλόγιο μαθηματικών
• Shape/Geometrie/ Γεωμετρία
• Measures/ Maßeinheiten/Μετρήσεις

Φυσικές και Κοινωνικές Επιστήμες/ Mensch, Kultur und Natur/
La découverte du monde/ Knowledge and Understanding of the World

Η ενότητα των Φυσικών και Κοινωνικών Επιστημών περιλαμβάνει:

• Places/Orte und Umwelt/ Χώρος και φυσικό περιβάλλον
• Communities/Gemeinden/ Κοινότητες
• Global issues/Weltfragen/ Παγκόσμια θέματα
• Time / Uhrzeit / Ώρα

Τέχνη και Δημιουργική Έκφραση/ Kunst/ L’ art
Creative Development

Η ενότητα της Τέχνης και Δημιουργικής Έκφρασης περιλαμβάνει:

• Being Creative – Responding to Experiences/ Ανάπτυξη δημιουργικότητας
• Expressing and Communicating Ideas/ Επικοινωνία και έκφραση ιδεών
• Exploring Media and Materials/ Γνωριμία με τα υλικά και μέσα
• Developing Imagination/ Ανάπτυξη φαντασίας

Τα επίπεδα του European Languages Programme (E.L.P.)

Α. Levels 1-2-3 (Α΄, Β΄, Γ΄ τάξη Δημοτικού): Επίπεδο θεμελίωσης των βασικών γνώσεων μέσω της εξοικείωσης των παιδιών με το αντίστοιχο πρόγραμμα σπουδών (curriculum) του αγγλικού, γερμανικού ή γαλλικού σχολείου.

Β. Levels 4-5-6 (Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ τάξη Δημοτικού): Επίπεδο βαθύτερης εκμάθησης των γλωσσών για: α) Την απόκτηση ανώτερων διπλωμάτων β) Την επιτυχή εισαγωγή σε ξενόγλωσσα γυμνάσια της Ελλάδας ή αντίστοιχων του εξωτερικού.

Γ. Level 3 (Γ΄τάξη) Στο πλαίσιο του Ε.L.P. λειτουργεί ειδικό τμήμα στοχευμένης εκμάθησης της γερμανικής γλώσσας για τη θεμελίωση των βασικών γλωσσικών δομών, αποσκοπώντας στην έγκαιρη έναρξη της προετοιμασίας όσων παιδιών ενδιαφέρονται για την εισαγωγή στο Γυμνάσιο της Γερμανικής Σχολής Θεσ/νικης.

Δ. Level 4, 5 (Δ’ και Ε’ τάξη) Στο Σχολείο μας λειτουργούν ειδικά εντατικά τμήματα στοχευμένης εκμάθησης της γερμανικής γλώσσας με στόχο τη βαθύτερη θεμελίωση, την εμπέδωση και την εξάσκηση των απαιτούμενων γλωσσικών δομών και δεξιοτήτων, που απαιτούνται για την έγκαιρη έναρξη της προετοιμασίας όσων παιδιών ενδιαφέρονται για την εισαγωγή στο Γυμνάσιο της Γερμανικής Σχολής Θεσ/νίκης. Ο αριθμός των μαθητών που συμμετέχουν στα τμήματα είναι περιορισμένος.

4. ΄Ωρες λειτουργίας του European Languages Programme (E.L.P.):

 • Το E.L.P.  λειτουργεί σε ώρες μετά το ωρολόγιο πρόγραμμα του Σχολείου.
 • Υπάρχει καθημερινή αποστολή καθηκόντων μέσω του software Class Dojo.
 • Στο τέλος κάθε μήνα, οι γονείς λαμβάνουν γραπτή ενημέρωση από το Σχολείο για τις δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα αυτό.
 • Υπάρχει τρίμηνη επίσημη αξιολόγηση των μαθητών.

Επιπλέον, πραγματοποιούνται 2  παράλληλα προγράμματα: το British Primary Skills Programme που λειτουργεί 3 φορές την εβδομάδα  και το British Primary Link Programme που λειτουργεί καθημερινά (5 φορές την εβδομάδα).

Το British Primary Link Programme περιλαμβάνει επιπλέον την παραγωγή ψηφιακού υλικού με τη χρήση νέων τεχνολογιών, καθώς και την επικοινωνία των μαθητών με μαθητές βρετανικών δημοτικών σχολείων μέσω δραστηριοτήτων “video pals”.

Τα τμήματα είναι ολιγομελή. Οι εκπαιδευτικοί είναι αγγλόφωνοι με εμπειρία σε σχολεία του εξωτερικού.

Οι βασικοί πυλώνες του προγράμματος είναι:

 1. Θεματική προσέγγιση της διδασκαλίας.
 2. Δεξιότητες προφορικού λόγου (listening, speaking and spoken interaction).
 3. Δεξιότητες ανάγνωσης και γραφής (skills of reading and writing).
 4. Κατάκτηση λεξιλογίου και γνώσεων στους επιστημονικούς τομείς των μαθηματικών και της φυσικής (mathematics, science, problem solving and scientific enquiry skills).

Σε κάθε επίπεδο, το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

 • Παιδοκεντρική μέθοδο διδασκαλίας.
 • Συστηματική συνθετική φωνολογία και καθοδηγούμενη ανάγνωση.
 • Παιδική λογοτεχνία και λογοτεχνική ανάλυση.
 • Θεματικές ενότητες, βασισμένες στους τομείς μαθημάτων των βρετανικών σχολείων.
 • Διαδραστικές δραστηριότητες για όλες τις αισθήσεις (μουσική, εικαστικά, θέατρο, μαγειρική).
 • Γνωριμία με πολιτισμούς και έθιμα άλλων χωρών (Chinese New Year, Diwali, Harvest festival).
 • Αποκλειστική χρήση της αγγλικής γλώσσας.