Καινοτομιών και Ανάπτυξης

Καινοτομιών και Ανάπτυξης

Καινοτομιών και Ανάπτυξης

Το Τμήμα Καινοτομιών και Ανάπτυξης του Σχολείου μας είναι υπεύθυνο για την έρευνα και μελέτη των νέων παιδαγωγικών τάσεων και τη συνεχή βελτίωση των προγραμμάτων σπουδών. Μέσα από την αναζήτηση, τη μελέτη και τη διερεύνηση των μεθόδων και πρακτικών της παγκόσμιας και πιο σύγχρονης τεχνολογίας, στοχεύει στο διαρκή εμπλουτισμό των γνώσεων τόσο του εκπαιδευτικού όσο και του διοικητικού προσωπικού για την επίτευξη ενός άριστου αποτελέσματος στην εκπαιδευτική διαδικασία και τη σχολική ζωή. 

Μέσα από την επιμόρφωση του εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού, τη συμμετοχή σε συνέδρια, την αλληλεπίδραση και τη συνεργασία με πάσης φύσεως φορείς και οργανισμούς παγκόσμιας κλίμακας, κατορθώνουμε να ευθυγραμμιζόμαστε με τα πιο πρωτοποριακά συστήματα στη μάθηση και την εκπαίδευση.


Επιπλέον, το Τμήμα Καινοτομιών και Ανάπτυξης του Σχολείου ανέπτυξε ένα πληροφοριακό σύστημα υπηρεσιών ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου (ERP-Enterprise Resource Planning) και (CRM – Customer Relationship Management) με συγχρηματοδότηση από το Υπουργείο Ανάπτυξης το οποίο συμβάλλει στην καλύτερη οργάνωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, τον έλεγχο και την ασφάλεια των μαθητών και την επικοινωνία με τους γονείς.