Πολιτική Ποιότητας και Περιβάλλοντος

Πολιτική Ποιότητας και Περιβάλλοντος

Πολιτική για την Ποιότητα / Περιβαλλοντική Πολιτική

Βασικός στόχος στα ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ είναι η δημιουργία βάσης για τη διαρκή βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών τους, καθώς και της υποστήριξης και βελτίωσης της περιβαλλοντικής τους επίδοσης, έχοντας πάντα ως γνώμονα τη συνεχή ικανοποίηση των αναγκών και των προσδοκιών των αναγνωρισμένων ως ενδιαφερόμενα μέρη τους.

Για την υλοποίηση των παραπάνω η Διοίκηση υποστηρίζει και εφαρμόζει αδιάλειπτα τις βασικές αρχές και τους κανόνες που διέπουν το Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας και Περιβάλλοντος των Εκπαιδευτηρίων, καθιερώνοντας αντικειμενικούς ποιοτικούς και περιβαλλοντικούς στόχους, βασιζόμενη στην αμέριστη και εποικοδομητική συνεργασία του εκπαιδευτικού και βοηθητικού της προσωπικού, τους γονείς, τα παιδιά αλλά και τις ανάγκες της κοινωνίας.

Οι βασικές αρχές, έτσι όπως αυτές εκφράζονται μέσα στις διαδικασίες του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και Περιβάλλοντος των Εκπαιδευτηρίων, είναι:

  • Η τήρηση των νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων που σχετίζονται με τη δραστηριότητά τους.
  • Η συμμόρφωση στις απαιτήσεις του προτύπου EN ISO 9001:2015.
  • Η συμμόρφωση στις απαιτήσεις του προτύπου EN ISO 14001:2015.
  • Η αναγνώριση των πιθανών κινδύνων και ευκαιριών που άπτονται των δραστηριοτήτων των Εκπαιδευτηρίων και η λήψη μέτρων για την πρόληψη/αντιμετώπιση αυτών.
  • Η συνεχής ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού.
  • Η διερεύνηση αιτιών των μη συμμορφώσεων ή πιθανών παραπόνων και ο περαιτέρω καθορισμός διορθωτικών ενεργειών.
  • Η προστασία του περιβάλλοντος.
  • Η διαρκής προσπάθεια για βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων των Εκπαιδευτηρίων.
  • Ο συνεχής εμπλουτισμός της αειφορικής τους δράσης.
  • Η υγεία και η ασφάλεια τόσο των παιδιών όσο και των εργαζομένων.

Οι αρχές του Ενιαίου Διαχειριστικού Συστήματος Ποιότητας και Περιβάλλοντος ανασκοπούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα από τη Διοίκηση, προκειμένου να ανταποκρίνονται με συνέπεια στις προσδοκίες των μαθητών και των γονέων τους, των νομοθετικών απαιτήσεων αλλά και στην επίτευξη του στόχου για συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών δράσεων των Εκπαιδευτηρίων.

Η Διοίκηση δεσμεύεται για την παροχή των απαιτούμενων πόρων για την κάλυψη των αναγκών, έτσι όπως αυτές προκύπτουν και διαμορφώνονται από τις υφιστάμενες καταστάσεις, στο μέγιστο των δυνατοτήτων της.

Όλο το ανθρώπινο προσωπικό στα ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ εφαρμόζει τις διαδικασίες που απαιτεί το ΕΔΣ μέσα από την καθημερινή λειτουργία των Εκπαιδευτήριων.

Με εκτίμηση

Η Διεύθυνση του Σχολείου